Påverkan, samverkan, medverkan - en plattform för större svenskt genomslag i SwafS

Diarienummer 2015-04774
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2015 B

Syfte och mål

Syftet med plattformen är dels att öka det svenska deltagandet inom SwafS-programmet, dels att delområdenas synlighet inom andra delar av Horisont 2020 ökar, genom att: Påverka kommande arbetsprogram inom SwafS. öka synligheten för frågorna inom fler delar av Horisont 2020. öka svenska aktörers synlighet på europeisk nivå. Utgöra en kontaktnod för de ledande svenska aktörerna inom programmets delområden. Stimulera eget internt utvecklingsarbete och lärprocesser hos ingående aktörer. Bidra till samverkan, brobyggande och ökad förståelse mellan svenska aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat kan sammanfattas i tre punkter: Ett ökat svenskt deltagande i SwafS-programmet genom påverkan på kommande arbetsprogram; En ökad RRI-integration i övriga Horisont 2020 (´samhälleliga utmaningar´ och ´industriellt ledarskap´) genom samverkan med europeiska aktörer verksamma inom SwafS-området; En ökad förståelse för och artikulering av RRI-dimensioner hos svenska aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar för aktiviteter i Bryssel och i Sverige: Seminarier, workshops och personliga möten med NCP:er,experter, handläggare och aktörer i andra länder. En webbplats kommer att utvecklas och fungera somkontaktnod och kunskapsbank. I Bryssel planerar vi ett evenemang med fokus på hur SwafS-frågorna kanfå större genomslag i andra delar av Horisont 2020. EU-kommissionens SwafS-enhet har uttalat intresse föratt medverka. VA samordnar och bistås av ett projektteam; plattformens övriga aktörer bidrar med in kind-insatser av olika slag.

Externa länkar

http://v-a.se/2015/12/va-eu-lobbar-for-forskningsdialog/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.