Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Påverkan, samverkan, medverkan - en plattform för större svenskt genomslag i SwafS

Diarienummer
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Plattformen har samlat 50 organisationer och enskilda forskare med specialkompetens på SwafS områden. Genom events och kommunikation har vi samverkat och involverat svenska och utländska intressenter. Swafs.se är en nationell samlingspunkt för kunskap och aktuell information. Plattformen har haft representanter i EU-kommissionens SwafS Advisory board, i nationella referensgruppen för SwafS samt varit expert i NCP-nätverket SiS.net. Genom aktivt arbetet i dessa grupper och inspel via publika samråd har plattformen fått gehör för svenska intressen i SwafS-programmet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Plattformen har genomfört 14 workshops, utbildningar och presentationer om SwafS för intressenter på nationell nivå samt för andra påverkansplattformar. Vi har haft möten med representanter för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regeringkansliet och medverkat vid möten för nationella experter för Horisont 2020. Plattformen har arrangerat 2 events för policy makers och intressenter i Bryssel tillsammans med NCP-nätverket SiS.net för att uppmärksamma SwafS-aspekter i Horisont 2020. Plattformen har svarat på fem publika EU-samråd och haft 45 enskilda strategiska möten.

Upplägg och genomförande

Plattformens breda kunskap och expertkompetens inom Swafs programmets olika områden samt genom att aktivt delta i olika grupperingar på EU-nivå, samverka med intressenter från andra delar av Horisont 2020, har lyft och ökat synligheten för SwafS. Detta har även gett nya skrivningar i arbetsprogrammen. Genom att verka aktivt både i Sverige och utomlands har plattformen blivit en erkänd kontaktpunkt och intressent för SwafS både på nationell och europeisk nivå har ökat. Plattformens workshops har också ökat kunskapen om och förståelsen för SwafS-aspekterna hos svenska aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04774

Statistik för sidan