Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerade fordon baserad på kundanvändning

Diarienummer
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 899 056 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI
Slutrapport 2010-02830sv.pdf (pdf, 371 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram dimentioneringskriterier optimerade mot kundsegment som kan användas inom Volvo produktutvecklingsverksamhet för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. För Chalmers innebär projektet att den kompetens som byggts upp under många år inom tillämpad matematisk statistik används som stöd för industrinära utvecklingsprojekt. Dessutom vidare¬ut¬veck¬¬las kompetensområdet och befäster sin ställning i den absoluta forskningsfronten internationellt sett. Målet med detta delprojekt är uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

De vetenskapliga resultaten från projektet redovisas i Roza Magshood Lic avhandling ´ A statistical approach for detecting driving events and evaluating their fatigue damage ´. I sin avhandling presenterar hon en statistisk metod med ´Hidden Markow Matrix´ för att beskriva kurvor och manövrer som bygger på loggade data. Två olika metoder har övervägts för att uppskatta de modellparametrar. Skadeberäkningar kan användas för dimensionering för att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Volvos roll har varit att ge projektet en industriell tillämpning. Vidare har Volvo bidragit med mätdatainsamling och kunskap om vilka parametrar som har varit relevanta att studera. Chalmers roll har varit att ansvara för projektets genomförande och dess vetenskapliga nivå. Chalmers tillsammans med SP har bistått med kunskaper inom matematisk modellering som tar hänsyn till osäkerheter och statistisk försöksplanering samt handledning av doktoranden. Volvo, Sp och Chalmers har en lång tradition av detta upplägg och det har fungerat mycket väl i detta projekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02830

Statistik för sidan