Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerad värmebehandling för pressgjutna aluminiumkomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 999 401 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka värmeledningsförmågan i gjutet aluminium för att möjliggöra användandet av aluminium i varma applikationer. Termisk diffusivitet ökade med drygt 15% i en pressgjuten komponent och något mindre i en rheogjuten komponent. Med rheogjutning är dock diffusiviteten ca 20% högre än med pressgjutning även innan värmebehandling. Sträckgränsen förväntades öka med ca 75% då tidigare projekt har visat potentialen för detta. Sträckgränsen blev dock mer eller mindre oförändrad medan brottgräns ökade med ca 13% och brottförlängningen fördubblades.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid värmebehandling av godset uppstår blåsbildning på ytan vid relativt låga temperaturer, vilket gör att man inte når materialets fulla potential. För att kunna utföra en värmebehandling på pressgjutgods krävs ett omfattande förarbete på geometri och verktygets utformning. Värmebehandling, dvs. en förändring av mikrostrukturen, är en framkomlig väg att öka värmeledningsförmågan. Inverkande faktorer och effektiva tillvägagångssätt måste dock utredas. Projektet bidrar till ökad kunskap kring materialutveckling, verktygsutformning och på sikt till ökad hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Framtagning av produkter samt framtagning av provmaterial har till stor del utförts av deltagande företag. Materialundersökningar har utförts av forskningsutförarna i samarbete. Studierna har utförts på verklig komponent, vilket gör att man får direkt jämförande värden på egenskaper. Det begränsar möjligheten att se materialets och värmebehandlingens fulla potential då gjutgods påverkas av geometrins utformning. Fortsatta undersökningar behöver visa materialets potential vad gäller termisk konduktivitet och värmebehandlingens möjligheter till att styra egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02497

Statistik för sidan