Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OPTIMERA - Optimerade CTMP processer

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 3 551 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett optimeringsverktyg för jämnare kvalitet och minskad energianvändning. Optimeringsverktyget utvecklas och utvärderas vid ett CTMP-massabruk. Huvudmålet är att verktyget ska installeras och användas >95% av driftstiden på CTMP. Energimålet ska uppnås genom att verktyget möjliggör ökning av produktion. Besparingspotentialen beräknas till 25-50 GWh/år. Verktyget ska också säkerställa en minskad kvalitetsvariation motsvarande 50% av valda massaegenskaper (företrädesvis fiberlängd, spet och freeness).

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från projektet ska bli ett optimeringsverktyg som kan användas av olika personalkategorier vid massabruket. Verktyget ska ge underlag för: * Energi- och massakvalitetsoptimering * Produktionsplanering * Optimering av den totala elenergianvändningen * Regulatortrimning i ett systemperspektiv * Analys av systemstörningars påverkan genom processen

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två huvudfaser. I den första fasen utvecklas interaktionsgränssnittet för verktyget och verktygets grundläggande funktioner. Det sker iterativt i en intervjuserie med brukets personal. I den andra fasen vidareutvecklas funktionerna till att omfatta produktionsplanering och en övergripande styrstrategi för hela systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2024

Diarienummer 2021-04926

Statistik för sidan