Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

One-stop-shop för gods- och personmobilitet nya affärsmodeller och policys för delad mobilitetshub

Diarienummer
Koordinator Urbanivation AB
Bidrag från Vinnova 1 245 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet är att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbarmobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika slöseri och ineffektivitet, både ekologiskt och ekonomiskt. Projektet har lyckats ta fram One-stop-shopmodellen som innehåller en process för policypåverkan inom mobilitetsplanering, affärsmodeller för samnyttjande av överkapaciteten av parkeringar i Kungsbacka och ett program för nyutveckling av mobilitetshubbar samt för omställning av befintliga p-hus till mobilitetshubb.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat är one-stop-shopmodellen. Via modellen kan fastighetsägare och kommuner ta del av praktiska lösningar och en process för att hitta gemensamma vägar och policys till en hållbar omställning av våra städer. Effekten av modellen innebär en väsentlig minskning av antal parkeringar som behöver byggas, i stället kan aktörerna utnyttja överkapaciteten som finns i första hand. Modellen innehåller även ett program för omställning av p-hus till mobilitetshub i form av åtgärdspaket motsvarande olika ambitionsnivåer som kan nyttjas av alla.

Upplägg och genomförande

I arbetet har design, ekonomi och genomförande kombinerats. Användare och projektintressenter har involverats tidigt och under hela projektet. Utifrån flera workshopserier, intervjuer, empiri och kartläggning av kommuners mobilitetsstrategier, mobilitetsåtgärder och parkeringsköpsmetoder samt analyser av dessa har en egen modell arbetats fram: One Stop Shop-modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 februari 2023

Diarienummer 2021-04425

Statistik för sidan