On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri

Diarienummer 2017-05462
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att ta fram en snabb, kostnadseffektiv teknik för on-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm. Denna förstudie är inriktad på Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Projektmål: - En tillförlitlig, kostnadseffektiv laserbaserad metod för on-line analys av järnmalm - Underlag för konstruktion av en industriellt anpassad prototyp för långtidstest

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är kvantitativa data avseende förväntade prestanda för LIBS on-line övervakning kemisk sammansättning av järnmalm. Med prestanda avses här analytisk riktighet, kort- och långtidsprecision; tillförlitlighet med avseende på behov av underhåll. Utöver detta kommer projektet att ge nödvändigt kunnande för att bygga ett LIBS prototypsystem för denna tillämpning. Om projektmålen uppnås är den förväntade effekten mer kostnadseffektiva processer och höjd kvalitet vid framställning av järnmalm och pellets.

Planerat upplägg och genomförande

En LIBS försöksanläggning sätts upp på Swerea KIMAB AB. Systemet monteras på ett kort transportband för att simulera en industriell processlinje. Kalibrering utförs med järnmalmsprover av känd sammansättning. Metoder för klassificering kommer även att provas. Verifiering utförs i försöksanläggningen med ett antal malmprodukter från olika delar av produktionsprocessen. Försök utförs under längre tider för att utvärdera systemets långtidsstabilitet. Baserat på försöksresultaten utarbetas en detaljerad specifikation för konstruktion av en industriell prototyp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.