Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad attraktivitet och minskad trängsel genom nya lösningar för cirkulär masshantering

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets målsättning var att värdera tre lösningar för en cirkulär masshantering och ta fram en plan för fortsättning. Projektet har tagit fram och värderat systemlösningar för att minska transportbehov och resursanvändning av massor . De tre systemlösningar har värderats och anpassats utifrån berörda användare såsom kommuner, entreprenörer och åkerier. Konsortiet har utökats med fler förvaltningar inom Stockholm stad samt fler entreprenörer och experter. Centrala myndigheter har knutits till projektets referensgrupp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genom intervjuer, möten och workshop utvecklat 3 lösningar för minskat transportbehov och ökad resurseffektivitet av sand, grus och stenmassor i urbana områden. Ytterligare en lösning för resurseffektiv masshantering har identifierats och inkluderats i projektet. Lösningarna är så pass utvecklade så att de kan demonstreras och utvärderas i ett nästa steg. Potentiellt kan transportarbetet minska med 30-50% och koldioxidbelastningen med minst 30% ifall en systemlösning för masshantering implementeras i Stockholmsregionen.

Upplägg och genomförande

En viktig del av projektet har varit att förankra och vidareutveckla projektets problem och lösningar i medverkande kommuner, inklusive ledningsgrupper och politiker, vilket har resulterat i ett mycket mer förvaltningsövergripande deltagande än vad som är vanligt, vilket borgar för en god fortsättning av projektet. Detta arbete har även lyft viktiga hinder för det fortsatta arbetet. En bredare samverkan och spridning av projektet har säkrats genom att knyta centrala myndigheter samt internationella aktörer till projektets referensgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00670

Statistik för sidan