Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress

Diarienummer
Koordinator STRIKERSOFT AB - Strikersoft
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om individuell självreglering av stress för flyktingar och nyanlända samt relaterad vård och omsorgspersonal, har uppfyllts. Projektkonsortiet har i samverkan med en bred referensgrupp gjort behovsanalys och tagit fram en publicerad smartphone app på svenska, Stressfix. Omvärldsanalysen uppdaterades. Kommande validering förbereddes med ett hälsoekonomiskt modellutkast. Början till utvärderingsmodell för randomiserad vetenskaplig studie togs fram i samverkan med stressforskare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effektmål är förbättring av sjukvårdskostnader, livskvalitet, psykosocial arbetsmiljö, produktivitet och lönsamhet i arbetslivet samt snabbare integration av nyanlända. Den årliga svenska direkta besparingspotentialen kan vara up till 500 MSEK per förkortad ersättningsvecka (sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättningar). Tillkommer minskade läkemedelskostnader. Den europeiska marknaden är 40 gånger större än den svenska. Trots att projektet enbart varit i förstudie-fas finns nu en fungerande svensk applikation vilken kan bidra till dessa effekter.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasens genomförande har till stor del följt den planerade processen enligt ansökan till steg 1. Genom projektgruppsmöten, två dialogmöten online, 4 referensgruppsträffar, konsortieutvecklingsmöten, behovsenkät till EFT förbundets medlemmar, djupintervjuer med sakkunniga samt förstudiearbete har den initiala idén utvecklats och konkretiserats. Samtliga projektparter har uppfyllt sina åtaganden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01249

Statistik för sidan