Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya metoder för precisionsspektroskopi på gaser

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet var att skaffa sig en bättre bild av möjligheterna och förutsättningarna för en gassensorutrustning baserad på Ramandetektion som kan användas i forensiskt fältarbete. I den rapport som projektet utmynnat i har vi undersökt både de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna, vilket resulterat i att vi dels konfirmerat och stärkt vår tro på att utrustningen kommer gå att realisera inom en rimlig tid med goda marknadsförutsättningar och dels kunnat lägga upp en mer konkret strategi för hur utvecklingen skall gå till och vilka delar som behöver ingå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den rapport som projektet resulterat i reder ut vilka tekniska grundkoncept kring Ramandetektion som har störst potential för en handhållen och robust gassensorutrustning samt går igenom ett antal användarfall där ett sådant instrument kommer vara till stor nytta och ha marknadsmässiga fördelar gentemot utrustning baserad på befintlig teknik. Med denna utredning som bas har vi nu gjort en gemensam ansökan för ett utvecklingsprojekt där vi beräknar kunna realisera en fullt funktionsduglig prototyp inom två år som sedan kort därefter skall kunna ge en ny produkt på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomsyrats av ett bra samarbete mellan de olika parterna. Den framtida produktägaren har genomfört en marknadsanalys, slutanvändaren har relaterat den tänkta utrustningen till användningen inom forensik, forskningsinstitutet har gått igenom de tekniska förutsättningarna och ytterligare en industripartner har utrett möjligheterna för och utmaningarna kring en effektiv och skalbar produktion av utrustningens kärnkomponenter. Parterna har dessutom ett överlapp mellan sina respektive kunskapsområden, vilket möjliggjort ett effektivt samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03976

Statistik för sidan