Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Diarienummer 2018-00609
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

I Sverige finns nationella, regionala och lokala mål om att cykeltrafiken ska öka och bli mer säker. Många kommuner prioriterar därför vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning. I det föreslagna genomförbarhetsprojektet vill vi studera olika beläggningstypers halkbenägenhet under olika förhållanden. Syftet är att i förlängningen att kunna rekommendera den mest optimala beläggningsytan på gång- och cykelvägar så att halkriskerna kan reduceras.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att minska antalet skadade cyklister genom att förbättra kunskapen om friktionsegenskaper av olika material under olika förhållanden liksom hållbarhet och åldringsegenskaper. Detta bidrar till utveckling av nya konstruktionslösningar, säker och hållbar infrastruktur. Framtagandet av ny kunskap ger också tryggare upphandling och underlättar val av nya konstruktionslösningar för beställare. Det ger också möjligheter för företag att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet inom nya områden tex återvinning och energieffektivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Skapa förutsättningar för säkrare cykelvägar 1. Samla intressenter 2. Genomföra workshops 3. Sammanfatta kunskap och behov 4. Inom identifierade områden söka finansiering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.