Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att kunna rekommendera de mest optimala beläggningsytorna på gång- och cykelvägar så att halkriskerna kan reduceras. Målet med projektet är bidra till att minska antalet skadade cyklister genom att förbättra kunskapen om friktionsegenskaper av olika material under olika förhållanden liksom hållbarhet och åldringsegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har sammanställt grundläggande kunskap om friktion och halka på cykelvägar genom litteraturgenomgång av befintlig kunskap och sammanställt denna i en rapport (VTI-notat). Denna kan rapport kan användas som grund för fortsatt arbete exempelvis anläggning och uppföljning av testytor. Framtagandet av denna kunskap kan redan nu användas för tryggare upphandling och underlättar val av nya konstruktionslösningar för beställare. Projektet kopplar främst till fokusområde ”Konstruktionslösningar och byggmetoder för en hållbar och säker transportinfrastruktur”

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en workshop med alla projektparter för att samla kunskap och behov. Vi har deltagit på Svenska cykelstäders workshop för att ytterligare fånga upp behov. Projektet har presenterats i detta forum. Två nya intressenter har tillkommit Karlstad kommun och Tierp kommun. En intressent (Stockholm kommun) har fallit ifrån pga av resursbrist. Vi kommer under höstan att söka försättning baserat på sammanställd information och kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00609

Statistik för sidan