Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med det genomförda projektet har framförallt varit att undersöka möjligheterna att skala upp den nya elektrolytiska behandlingsmetoden från labskala till pilotskala. En fungerande utrustning för smältelektrolys och klorering i pilotskala har utvecklats och konstruerats inom projektet. Dessutom har ett fungerande koncept för behandling av blyinnehållande glas identifierats och testats praktiskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den framtagna utrustningen kommer att användas för att genomföra vidare undersökningar av tekniken med behandling av ytterligare material. Projektet har givit en avsevärd kompetensuppbyggnad för Swerea MEFOS inom både elektrolys och kloridbaserad metallurgi.

Upplägg och genomförande

Trots att projektet drabbades av omfattande förseningar beroende på sen leverans av försöksutrustning kunde arbetet genomföras på ett tillfredsställande sätt. Ett problem med arbetet har varit en ansats i ansökan som inte visade sig fungera i praktiken. En ny ansats har framtagits och använts inom projektet. Därefter har en fungerande utrustning utvecklats och konstruerats inom projektet. Vidare har ett fungerande koncept identifierats och testats praktiskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01398

Statistik för sidan