Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att realisera en innovativ ansats till kretsloppsmodell för energi, vatten och material i Norra Djurgårdsstaden. En kommunikationsstrategi och ett koncept för en första vidareutveckling av Kretslopps-modell 2.0 har tagits fram. Behov, prioriteringar och aktiviteter för ett samverkansprojekt har definierats i syfte att fördjupa och vidareutveckla, visualisera och gestalta komplexa och abstrakta samband samt att pedagogiskt förklara och presentera systemflöden, synergier och samband för olika målgrupper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är - En behovsanalys genomförts - Prioritering av aktiviteter och input - En konstellation konstellation bestående av intressenter från näringslivet, icke-statliga organisationer, akademin och den offentliga sektorn är identifierad. Förväntade effekter är - Nyckelaktörer är involverade och engagerade - Gemensam förståelse för hur man kan optimera flödet av resurser genom tätorter

Upplägg och genomförande

Projektet har haft som utgångspunkt att förbereda en ansökan till steg 2. Med utgångspunkt i den förstudie som gjorts har en vidare behovsanalys genomförts dels i workshops med nyckelpersoner från förvaltningar och bolag som kan tillföra kunskap och dels genom djupintervjuer med utvalda individer. Parallellt har Stockholms stad genomfört ett mer omfattande arbete med att ta fram ett kommunikationskoncept för kretsloppsmodellen som har bidragit med kunskap och behovsbeskrivningar. Resultatet från dessa aktiviteter har lagt grunden för innehållet i ansökan till steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04321

Statistik för sidan