Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell samverkan för hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelskedjor

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 471 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med initieringsprojektet var att få till stånd ett steg 2-projekt, med delmålen att förmedla grundidén och principerna för SuBoot till det initiala konsortiet och tillsammans vidareutveckla idén för att erbjuda större nytta för parterna. Ytterligare delmål var att genomföra två workshoppar, ha en serie arbetsmöten, utveckla en pilot av mjukvaran och sprida information om projektet. Alla nämnda mål uppfylldes förutom det viktigaste, nämligen att få med alla relevanta parter på en ansökan till steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Parterna engagerades och grundprinciperna för projektet utvecklades, vilket har skapat en gemensam bild av projektet och en grund för fortsatt samarbete inom livsmedelskedjan. Deltagandet på workshopparna var stort och samtlig parter deltog, samt även delar av referensgruppen och en del nya deltagare. De flesta befintliga parter, men även nya parter, var positiva till en fortsättning, förutom dagligvaruhandeln. Utan dagligvaruhandeln så upplevedes så stora risker att inte uppnå projektets effektmål att beslutet fattades att inte gå vidare i nuläget.

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet bestod av två workshoppar, utveckling av en pilot med tillhörande arbetsmöten, införsäljning av projektet till nya parter, samt utkast till projekt- och affärsplan för steg 2. Workshopparna föll väl ut, men mer tid hade gett ett bättre resultat. Den första workshoppen fokuserade på syftet och nyttan med SuBoot medan den andra fokuserade på hur SuBoot skulle kunna utvecklas. Piloten utvecklades och presenterades på den sista workshoppen. Ett annat arbetssätt hade kunnat vara att också presentera alternativa designer för att vidga deltagarnas vyer ännu mer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01283

Statistik för sidan