Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Morgondagens spannmålskonsumtion - Innovation kring för nya produkter, tjänster och bättre hälsa i S

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Fullkornsintag är starkt kopplat till minskad risk för välfärdssjukdomar men intaget i Sverige är långt under rekommendationerna. För att öka intaget avsågs ett offentligt-privat partnerskap initieras med aktörer från industri, handel, offentlig sektor, myndighet, akademi och NGOs för att sätta en gemensam agenda för stimulerad innovation kring fullkorn och ökad tillgänglighet, medvetenhet och nyttjande av fullkornsprodukter. Syftet för Steg 1 uppfylldes mycket väl och konsortiet utökades från 11 till ca 35 projektparter från flera samhällssektorer med gemensamt mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

I stort förväntas projektet öka fullkorsintaget och därmed folkhälsan i Sverige genom nya och bättre fullkornsprodukter, nya lösningar inom produktions- och tjänstesektorn och ökad medvetenhet om fullkornsprodukter och dess hälsoeffekter. Förväntade resultat av projektets Steg 1 var att rekrytera ett stort antal aktörer med bred representation från samhället samt en gemensamt utformad projektplan för Steg 2. Utfallet föll väl ut och en projektplan är utformad med aktiviteter som alla bidrar till projektets mål och tar väl tillvara på de kompetenser som inryms bland deltagarna.

Upplägg och genomförande

Initialt skickades en bred inbjudan ut för projektet och en gemensam workshop. Under workshopen samlades inspel från alla sektorer som representerades hur respektive part kan bidra till att gemensamt öka fullkornsintaget. Därefter följde fördjupade dialoger med varje aktör för ökad förståelse för vad engagemang i projektet innebär liksom för ökad förståelse för hur parten kan bidra till projektet och dess mål samt gemensamt forma vidare projektplanen. Den nära dialogen var en lyckosam strategi som gav många engagerade parter och en gedigen, väl förankrad projektplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03360

Statistik för sidan