Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB, LUND
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Investeringar i stadsutveckling på områdesnivå baseras oftast på affärslogiken hos den enskilda investerande aktör. Projektet utvecklar en värdeskapandeprocess som synliggör samhällsvinster på ett tydligt sätt monetärt och kvalitativt. Processen bygger på både statistiska analyser såväl som kvalitativa analyser med brukare, boende mm. Detta ger en indikation av den hållbara avkastningen av investeringen (HAI). Målet är att främja - + mer sammanvägda investeringsbeslut hos enskilda aktörer + ökade saminvesteringar mellan aktörer + nya affärsmodeller mellan aktörer

Förväntade effekter och resultat

Projektet utvecklar en process som stödjer ett beslutsfattande som tar hänsyn till andra värden än den enskilda aktörens affärslogik. Detta kommer att kunna förbättra underlaget för mer långsiktiga beslut i den egna organisationen, och skapar bättre förutsättningar för samverkan med andra aktörer för att tillsammans skapa mervärden. På sikt förväntas en analys av hållbar avkastning av investeringar bli en vedetagen analys i stadsutvecklingsprocesser på områdesnivå i Sverige och andra länder. Detta bidrar till ökad samhällsinvesteringar och sociala och miljömässiga värden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs av ett konsortium som inkluderar kommuner, konsultbolag, fastighets- och byggföretag, ideella organisationer och akademi. Projektet analyserar en befintlig process som utvecklats i UK för att informera uppbyggnad av en svensk process för värdeberäkning. Denna process utvecklas utifrån ett antal pågående planerings- och genomförandeprocesser i Malmö och Lund och den utvecklade processen testas sedan även i andra sammanhang. Partnerskapet utvecklar en plan för uppskalning och nyttjande på ett sätt som kan säkerställa kvaliteten och vidareutveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.