Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB, LUND
Bidrag från Vinnova 4 328 080 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft målet att utveckla en process för att beräkna Hållbar avkastning från investeringar (HAI). HAI ska främja beslut i stadsutvecklingsprocesser som ökar samhällsekonomiska värden såväl som affärsvärden. HAI har utvecklats, med inspiration från en brittisk modell, genom fyra fallstudier i Sverige med stadsutvecklingsprojekt i Malmö och senare Lund. En djupgående marknadsanalys har identifierat efterfråga på marknaden från både offentliga såväl som privata aktörer. En affärsplan är framtagen och en semi-kommersiell pilotfas startas efter projektslutet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en testad och tillämpbar process - HAI, som använts för värdeberäkning i fyra svenska fallstudier. Med stöd från följeforskare har processen förfinats. En analys har genomförts av finansieringslösningar som eventuellt kan främjas av HAI och diskussioner har öppnats med aktörer på finansmarknaden. En djupgående marknadsanalys har identifierad stora behov och en efterfråga från offentliga såväl som privata aktörer. En affärsplan är framtagen för en fem års utveckling och etableringsfas och fortsatt utveckling är planerad på en semi-kommersiell basis.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av ett tvärsektoriellt partnerskap bestående utav aktörer inom stadsbyggnads- och sociala frågor. Projektet har organiserats i ett antal arbetspaket för test och utveckling av modell, analys av finansieringsmöjligheter, marknadsanalys och affärsplanering. Modellutveckling har utgått ifrån en brittisk metod för värdeberäkning och fem fallstudier med stadsutvecklingsprojekt i olika genomförandefas. Med kritisk granskning från följeforskare har processen utvecklats för att bli en fungerande prototyp redo för en för-kommersiell lansering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01332

Statistik för sidan