Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling

Diarienummer 2016-00560
Koordinator Trivector Traffic AB - Trivector Traffic AB, LUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Syfte och mål

Målet var att skapa ett koncept på modell för hur sociala nyttor inkluderas i beslutsstöd för aktörer vars verksamheter kollaborativt kan främja hållbar stadsområdesutveckling. Projektet syftade också till att utöka det redan etablerade samverkansnätverket med fler aktörer inför en tänkt utveckling av modell baserad på affärsmässighet.

Resultat och förväntade effekter

Den långsiktiga målsättningen är att en avsevärd andel av de investeringar privata som samhälleliga som idag görs avseende stadsområdesutveckling även bidrar till sociala nyttor. Detta bidrar inte enbart till ökad hållbarhet utan också till ökad konkurrenskraft bland svenska aktörer, ökad attraktivitet för svenska städer och stärkt socialt kapital. Framtaget koncept på modell - HAI - har potential att bidra till detta.

Upplägg och genomförande

Projektet leds och organiseras av UIL. Projektet har starkt fokus på samverkan med övriga ingående parter. Parternas respektive affärsmodeller har varit grunden för utformningen av framtaget koncept på modell för ökade sociala investeringar i stadsområdesutveckling. Projektet har under steg 1 samverkat genom möten, seminarium och workshops som led i att förstå olika aktörsbehov vilket kommer att vidgas till konkreta test i steg 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.