Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet för samverkan inom miljöbedömning och värdering av ekosystemtjänster

Diarienummer
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Sektionen för lärande och miljö
Bidrag från Vinnova 255 994 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med mobiliteten var att (i) bredda kompetensen hos sökanden och dennes hemorganisation inom miljöekonomi och speciellt värdering av ekosystemtjänster, (ii) öka kompetensen hos mottagarorganisationen om ekosystemtjänster i ett kommunalt perspektiv, och (iii) skapa långsiktigt samarbete mellan sökande och mottagande organisation. Alla dessa mål har uppfyllts. Projektet har skapat långsiktigt samarbete genom ett 3-årigt projekt beviljat av Naturvårdsverket, inom vilket också kontakter och samarbete skapats med flera andra företag som deltar i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vistelserna vid Anthesis Enveco AB i Stockholm har under projektperioden resulterat i flera forskningsansökningar, inledande av ett större gemensamt forskningsprojekt om ekologisk kompensation, och medverkan i en forskningsartikel om ekosystemtjänster i ett kommunalt planeringsperspektiv. För mottagarorganisationen har mobiliteten skapat en ökad förståelse för de utmaningar kommunerna står inför vad gäller planering och beslut i ärenden kring naturvärden och ekosystemtjänster. Mobilitet har sammantaget skapat mycket goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

Upplägg och genomförande

Mobiliteten har genomförts enligt plan genom att I. Jönsson regelbundet har vistats och arbetat vid Anthesis Enveco AB i Stockholm under projekttiden maj 2017 till oktober 2018. De individuella vistelsernas längd har varierat mellan 2-4 dagar. Vistelserna har skapat möjlighet att regelbundet diskutera gemensamma forskningsintressen och möjliga samarbetsprojekt, och inte minst att lära känna varandra på ett sätt som annars inte varit möjligt. Periodvis fanns svårigheter att planera in vistelser men förlängd projekttid gjorde att mobiliteten kunde genomföras fullt ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2017-01486

Statistik för sidan