Mobilitet för samverkan inom miljöbedömning och värdering av ekosystemtjänster

Diarienummer 2017-01486
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Sektionen för lärande och miljö
Bidrag från Vinnova 255 994 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

Projektets syfte är att bredda kompetensen och erfarenheten hos sökanden och dennes hemorganisation inom miljöekonomi och speciellt värdering av ekosystemtjänster, att öka kompetensen hos mottagarorganisationen om ekosystemtjänster i ett kommunalt perspektiv, samt att skapa ett långsiktigt samarbete mellan sökande och mottagande organisation Anthesis Enveco AB. Projektets målsättningar är att inom området miljöbedömning och ekosystemtjänster dels utveckla en forskningsansökan, dels bidra till en vetenskaplig artikel i ett annat projekt som företaget deltar i.

Förväntade effekter och resultat

För sökanden innebär projektet en förnyelse genom etablering av samarbete med näringslivet. Mobiliteten ger därmed sökanden en mycket bred erfarenhet inom ekosystemtjänstområdet som täcker hela fältet akademi näringsliv offentlig sektor, med förbättrade möjligheter till samverkan med olika sektorer i samhället som resultat. För mottagande företag ger projektet ökad kompetens om det kommunala perspektivet kring miljöbedömning, med ökad konkurrenskraft som resultat. Projektet förväntas leda till etablering av ett långsiktigt samarbete mellan parterna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras under perioden maj 2017 juni 2018, då sökanden kommer att vistas vid Anthesis Enveco, Stockholm, under sammanlagt 3 månader, med i genomsnitt 2-3 dagar varannan vecka, och arbeta med de planerade aktiviteterna. Utöver de huvudsakliga aktiviteterna med utveckling av en forskningsansökan och deltagande i skrivandet av en artikel kommer sökande också att delta i vissa av företagets interna möten och i diskussioner kring pågående och planerade projekt, och därigenom få en god inblick i Anthesis Envecos verksamhet inom miljöekonomi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.