Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem

Diarienummer 2014-01945
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 321 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-00686-en

Syfte och mål

Projektets syften och mål är att
- Utveckla metoder och verktyg (mjukvaruprogram) samt kombinera dessa med existerande metoder och verktyg för processintegration vid energi- och ekonomioptimering av värmeväxlarnät i processindustriella anläggningar
- Applicera och demonstrera ovanstående på två verkliga anläggningar vid Preemraff i Göteborg och i Lysekil
- Erhålla kompetenshöjning hos CIT-IE och Preem inför kommersiell användning och vidareutveckling för andra processer
- Utveckla ett mått på styrbarhet för dynamiska modeller med givna modellosäkerheter

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till PiiAs mål kring innovation, svensk industris konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och ökad produktkvalitet. Vidare förväntas projektet generera
- Nya metoder och verktyg samt demonstration av dem
- Dynamiska modeller och analyser av teoretisk uppnåelig energieffektivisering för tillämpningarna
- Litteraturstudier inom styrbarhet för system med modellosäkerheter och styrbarhet för värmeväxlarnät
- En licentiatexamen inkluderande vetenskapliga artiklar
- Goda förutsättningar för kommersialisering av utvecklade metoder och verktyg

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen för parterna Chalmers, CIT-IE och Preem innehåller fyra arbetspaket
1. Processintegrationsstudie Preem Lysekil
2. Processintegrationsstudie Preem Göteborg
3. Dynamisk modellering
4. Styrbarhet
En doktorand på Chalmers och dess handledare utför merparten av arbetet. Exempel på leveranser från arbetspaketen är
- dynamiska modeller för befintliga system, validering mot processdata
- dynamiska modeller med processmodifikationer
- allmängiltigt mått och verktyg kompatibelt med traditionella processintegrationsverktyg
- plan för nyttiggörande av resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.