MC - Mätt & Cirkulerat

Diarienummer 2017-03194
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

I en cirkulär ekonomi krävs att produkter/komponenter/material som finns i omlopp kan användas igen genom bla förlängt liv, återanvändning, återtillverkning, eller återvinning. Det finns en osäkerhet om produkter/komponenter/material uppfyller ställda krav. Målet är att identifiera vilka egenskaper företag behöver ha kunskap om och kunna mäta för att återanvända produkter/komponenter/material. Där ur kommer projektet att lista existerande och behovet av att utveckla nya mätmetoder, som gör att produkter/komponenter/material kan användas igen.

Förväntade effekter och resultat

Utredningen förväntas ge en lista som pekar ut existerande mätmetoder, men också vilka nya och/eller förbättrade mätmetoder och undersökningsmetoder som skulle behöva utvecklas för att möjliggöra en övergång till cirkulära flöden i de aktuella branscherna. Förbättrade mätmetoder skulle göra det möjligt att gå allt högre upp i den sk ”avfallstrappan” och därmed återanvända produkter och komponenter i större utsträckning snarare än att ha fokus endast på materialåtervinning.

Planerat upplägg och genomförande

Djupintervju av projektparterna för en första lista på krav och behov av mätningar. Utifrån listan tas en webenkät fram, som sprids brett för att samla mer data. Därefter genomförs en workshop med projektparterna för att lista egenskaper att säkerställa, krav på mätmetoder samt identifiera existerande mätmetoder som kan uppfylla kraven. En litteraturstudie av existerande mätmetoder genomförs också. Slutligen jämförs behoven av mätmetoder med existerande, varur önskemål till utveckling av nya mätmetoder kan listas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.