Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätning av metangasutsläpp från industriella aktiviteter med drönare

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Rymd-geo & miljövetenskap
Bidrag från Vinnova 817 396 kronor
Projektets löptid november 2021 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning Drönare i klimatets tjänst
Ansökningsomgång Drönare i klimatets tjänst - hösten 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta fram mätmetoder som kan användas för att minska Sveriges utsläpp av klimatgasen metan. Målet var att fram en drönarbaserad mätmetod for metan som på ett tillförlitligt och effektivt sätt kan användas for att kartera och kvantifiera metanutsläpp. Valideringsförsöket visar att detta kan göras med ett mätfel på ca 10% för enkla källor. Testerna vid verkliga anläggningar (LNG terminal, raffinaderi, sopdeponi, vattenreningsverk) visade att metoden fungerade vid alla dessa men att den behöver användas på ett förståndigt sätt och att man behöver göra många repetitioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två metoder baserade på en högkänslig laser har utvecklats för drönarbaserad läckagemätning av metan, dvs vägg- och spårgasmetoden. En valideringsstudie visade att mätfelet var cirka 10%, men osäkerhetsbedömningen visar större fel för mer komplexa källor. Metanutsläpp uppmättes på cirka 220 kg/h och lustgasutsläpp på 3 kg/h. Resultaten visar sig att drönarmätningar av metan är ett värdefullt verktyg för att kartlägga metankoncentrationer från olika typer av industriella källor.

Upplägg och genomförande

Två drönarbaserade metoder har utvecklats baserade på en snabb, lätt och känslig laserspektrometer. Arbetet inkluderade framtagande av hård- och mjukvara för mätningar samt framtagande av analysmetodik för väggmetoden. En valideringsstudie genomfördes med spårgasutsläpp och sedan testades metoderna vid flera industriella anläggningar tillsammans med projektets partners. Detta inkluderade ett vattenreningsverk, 4 sopdeponier, en LNG-terminal samt ett raffinaderi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2023

Diarienummer 2021-04561

Statistik för sidan