Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mat i kretslopp

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att utveckla ett Steg 2-projekt som adresserar följande utmaningar: - Utveckla kretsloppsanpassade VA-system för storstad - Systemen är stabila och robusta för att skapa en trygghet för systemets framtida användare. - Systemen bidrar till att konsumenten inte tvekar att köpa mat producerad på samhällets organiska restprodukter. - Utveckla en organisation som möjliggör att alla nyckelaktörer bidrar med sin del av pusslet. - Säkerställa det teknikutvecklingsbehov som behövs. Den identifierade konstellationen består av aktörer i hela kedjan från bord till jord.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat kritiska faktorer för att storskaliga system ska kunna implementeras och utvecklat ett projektförslag som adresserar dessa utmaningar för en ansökan till steg 2. Under projekttiden har diskussioner förts med RoSOR, som arbetet med likartade frågor, om en gemensam ansökan till Steg 2. Projektet Mat i kretslopp har tillsammans med projektet RoSOR byggt en konstellation bestående av nyckelaktörer i kedjans olika led har identifierats och knutits till projektet.

Upplägg och genomförande

När parterna träffades blev det tydligt att mycket tid behövde läggas på förankring och diskussioner om den enskilde aktörens utgångspunkter. Detta har gett en bra insikt i vilka frågor som är kritiska för respektive aktör. Den långa stadsutvecklingsprocessen, där byggandet från planering till inflytt tar 5-6 år är en utmaning. För att formulera ett steg 2 projekt är det svårt att hinna vara med tidigt nog om man vill säkerställa att pilotanläggningar kommer på plats. Det har därför varit svårare än väntat att gå ifrån steg 1 till att få med alla aktörer hela vägen till steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00369

Statistik för sidan