Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maritim Demoplats Sverige (MADS)

Diarienummer
Koordinator Sjöfartsverket - Sjöfartsverket, Norrköping
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Kartlägga behov av sammanhållet nationellt förhållningssätt samt förutsättningar till verkliga in situ tester av framtidens sjöfart, tex digitalisering, självstyrning och automation avseende smart sjöfart och farkoster. Samverka med aktörer för att genomlysa organisatoriska, legala, geografiska, infrastrukturella och ekonomiska förutsättningar. Masterplan, innehållande samverkansstruktur med demoresurser för smarta farkoster och ökad sjösäkerhet bl.a. förslag till intressentgrupp som kan sammanhålla verksamheten och prioritera access till demomiljöerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av studien är en inventering av testbehov, en analys rörande testinfrastruktur och möjliga geografiskaområden samt en analys rörande legala aspekter på tester och testområden. Ett annat resultat av studien är en Masterplanen för MADS som sammanfattar implementationsstegen i en strategisk plan. Masterplanen innehåller följande huvudavsnitt: Vision och mission Organisation Infrastruktur Strategiskimplementationsplan

Upplägg och genomförande

1. Behovsanalys; erfarenhet, referensgrupp och öppna källor. Behov; krav på infrastruktur, typ av område, datainsamling, policyutveckling, intelligenta farleder, marinkommunikation, fartygstrafiksövervakning, E-navigationstjänster, uppkopplade fartyg, etc. Kartläggning av befintliga infrastrukturer och liknande initiativ. 2. Samla in och strukturera testkrav. Föreslå möjliga geografiska testområden och legala förutsättningar för att genomföra verkliga tester analyseras. 3. Förslag till organisation och utveckling, en övergripande svensk Masterplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2016-05014

Statistik för sidan