Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Long-term health effects of road crashes

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 512 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det huvudsakliga syftet med detta mobilitetsprojekt var att jag skulle bredda min kompetens och erhålla meriter för en framtida karriär som ledare inom hälsorelaterad transportforskning. Forskningen i projektet syftade till att genom samarbete med forskare på värdorganisationer analysera skadeproblematik efter trafikolyckor samt sammanföra trafikskadeforskning och folkhälsoforskning för att gynnas av varandras data och metoder mot en förbättrad trafiksäkerhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jag har spenderat mer än halva min arbetstid på två utländska medicinska institut och blivit utnämnd till affilierad forskare vid universitet som instituten är anslutna till. Nätverket har breddats framförallt inom folkhälsa. Fyra tidskriftsartiklar har sammanställts varav 2 har publicerats. Två konferensbidrag har accepterats och presenteras efter projektets slut. Utvecklat färdighet i analysprogrammet R, fördjupat min kunskap i statistiska metoder inom epidemiologi, anatomi samt ledarskap.

Upplägg och genomförande

Att kunna fokusera ostört på specifika forskningsfrågor utan att behöva ansöka om ytterligare finansiering under en längre period har varit en framgångsfaktor. Jag har integrerat forskning, utbildning och mobilitet under hela projekttiden vilket bidragit till en kontinuitet med min hemorganisation och värdorganisationer både fysiskt närvarande samt via web. Samarbetet fortsätter kring hur vi trafiksäkerhetsforskare ska tillämpa kunskap från folkhälsoområdet för att förhindra trafikolyckor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01530

Statistik för sidan