Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Long-term health effects of road crashes

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Funding from Vinnova SEK 3 512 000
Project duration September 2015 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

Det huvudsakliga syftet med detta mobilitetsprojekt var att jag skulle bredda min kompetens och erhålla meriter för en framtida karriär som ledare inom hälsorelaterad transportforskning. Forskningen i projektet syftade till att genom samarbete med forskare på värdorganisationer analysera skadeproblematik efter trafikolyckor samt sammanföra trafikskadeforskning och folkhälsoforskning för att gynnas av varandras data och metoder mot en förbättrad trafiksäkerhet.

Expected results and effects

Jag har spenderat mer än halva min arbetstid på två utländska medicinska institut och blivit utnämnd till affilierad forskare vid universitet som instituten är anslutna till. Nätverket har breddats framförallt inom folkhälsa. Fyra tidskriftsartiklar har sammanställts varav 2 har publicerats. Två konferensbidrag har accepterats och presenteras efter projektets slut. Utvecklat färdighet i analysprogrammet R, fördjupat min kunskap i statistiska metoder inom epidemiologi, anatomi samt ledarskap.

Planned approach and implementation

Att kunna fokusera ostört på specifika forskningsfrågor utan att behöva ansöka om ytterligare finansiering under en längre period har varit en framgångsfaktor. Jag har integrerat forskning, utbildning och mobilitet under hela projekttiden vilket bidragit till en kontinuitet med min hemorganisation och värdorganisationer både fysiskt närvarande samt via web. Samarbetet fortsätter kring hur vi trafiksäkerhetsforskare ska tillämpa kunskap från folkhälsoområdet för att förhindra trafikolyckor.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-01530

Page statistics