Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Diarienummer 2018-00646
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Forskningsavdelning Trafik och trafikant
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Utvecklingen av ett verktyg vars syfte är att minska järnvägens påverkan på hälsa och miljö förberedes. Målsättningen för projektet är att vidareutveckla funktionaliteten hos VTIs tågsimulator så att slitaget på bromsblock och hjullöpbanor under bromsning kan uppskattas. Vidare förbereds för en framtida implementering av en modell för partikelemissioner i tågsimulatorn.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer göra det möjligt att uppskatta slitaget orsakat på bromsblock och hjullöpbanor baserat på data insamlad under tågsimulering. En litteraturgenomgång inriktad på järnvägens partikelemissioner kommer redovisas. Med hjälp av denna kommer ytterligare behov, i form av experimentella mätningar eller matematisk modellutveckling, för att ta fram en metod för att uppskatta partikelutsläpp att identifieras.

Planerat upplägg och genomförande

Innehållet i genomförbarhetsstudien är uppdelat på totalt fem arbetspaket. Tre av dessa består av att (1) utveckla en förenklad modell för bromsslitageprediktion, (2) koppla denna till tågsimulatorn och (3) demonstrera dess funktionalitet med data från tågsimulatorn. I de två resterande arbetspaketen kombineras litteraturstudier med beräkningar för att skaffa underlag inför det fortsatta arbetet i ett kommande forsknings och innovationsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.