Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Forskningsavdelning Trafik och trafikant
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Utvecklingen av ett verktyg vars syfte är att minska järnvägens påverkan på hälsa och miljö förberedes. Projektet vidareutvecklade funktionaliteten hos VTIs tågsimulator så att slitaget på bromsblock och hjullöpbanor under bromsning kan uppskattas. Vidare förberedes för en framtida implementering av en modell för partikelemissioner i tågsimulatorn.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har möjliggjort att uppskatta slitaget orsakat på bromsblock och hjullöpbanor baserat på data insamlad under tågsimulering. En litteraturgenomgång inriktad på järnvägens partikelemissioner har utförts. Med hjälp av denna har ytterligare behov, i form av experimentella mätningar och matematisk modellutveckling, för att ta fram en metod att uppskatta järnvägens partikelutsläpp med identifierats.

Upplägg och genomförande

Innehållet i genomförbarhetsstudien var uppdelat på totalt fem arbetspaket. Tre av dessa bestod av att (1) utveckla en förenklad modell för bromsslitageprediktion, (2) koppla denna till tågsimulatorn och (3) demonstrera dess funktionalitet med data från tågsimulatorn. I de två resterande arbetspaketen kombinerades litteraturstudier med beräkningar för att skaffa underlag inför det fortsatta arbetet i ett kommande forsknings och innovationsprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00646

Statistik för sidan