Kunskapsspridning avseende digitalisering för ökad spårbarhet och resurseffektivitet i den textila värdekedjan

Diarienummer 2018-00489
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. Målsättningen är att är att nå ut till en större krets av företag som arbetar inom textil- och modesektorn och informera dessa om de nya teknologierna, de frågeställningar som finns och pågående initiativ för att lösa dessa samt att inhämta synpunkter och tankar från deltagande aktörer, även sådana som är mindre och idag inte har möjlighet att delta i olika projekt och initiativ.

Förväntade effekter och resultat

I Sverige pågår mycket innovationsarbete inom textilområdet och vi ligger långt fram avseende teknologiutveckling. Medvetenheten hos svenska företag ökar och intresset för frågor kring spårbarhet och transparens är stort. Projekt kring digitalisering och informationsöverföring pågår , vilket utgör en stark grund för att utveckla ett universellt informationssystem för den textila värdekedjan. För att detta ska vara möjligt krävs en bred förankring och allmän förståelse för de utmaningar som finns, vilket är målet med detta projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet planeras enligt följande aktiviteter: 1.Plan för informationstillfällen tas fram, datum samt lokaler 2.Relevanta mottagare sammanställs via ex Kemikaliegruppen, SFC och TEKO 3.Inbjudan via SFC, Swerea IVF samt TEKO och SIS. 4.Upplägg för informationstillfällena tas fram, kunskapsinnehåll fastställs och kommunikationsmaterial tas fram. 5.Informations- och dialogmöten genomförs enligt plan 6.Sammanställning av lärdomar och inspel samt informationsöverföring till pågående projektarbete

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.