Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapsspridning avseende digitalisering för ökad spårbarhet och resurseffektivitet i den textila värdekedjan

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att öka kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. Projektets mål var att nå ut till en större krets av företag som arbetar inom textil- och modesektorn och informera dessa om de frågeställningar som finns och pågående initiativ för att lösa dessa. En viktig del i projektet har varit att inhämta synpunkter och tankar från deltagande aktörer, även sådana som är mindre och idag inte har möjlighet att delta i olika projekt och initiativ. Detta har vi genomfört till fullo.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets initiala målsättning var att hålla två event på ämnet och samla minst 40 olika företag. projektet genomförde istället tre event på tre olika orter, Göteborg, Borås samt Stockholm under december månad. Dessa event samlade totalt drygt 140 personer och har lett till att Swerea IVF, SIS och TEKOs nystartade initiativ på området fått förfrågningar från 4 nya parter som önskar arbeta med dessa frågeställningar. Det material som visades under seminarietillfällena tillgängliggjordes för samtliga deltagare även i efterhand.

Upplägg och genomförande

Vi arbetade enligt principen att lägga eventen sent på året där de inte kolliderade med andra aktiviteter inom området. Vi har också lagt stor vikt vid att gemensamt lägga upp riktlinjerna för den information som ska kommuniceras samt att förtydliga budskapet för en bredare publik. Viktigt var också att tillåta en längre tidsperiod för att marknadsföra dessa event för att på så sätt samla en stor och relevant publik. Vi la också arbete på att välja lämpliga lokaler för ett event som bygger på närhet och dialog med publiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00489

Statistik för sidan