Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KUBISK - Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - Skellefteå kommun, Stadshuset
Bidrag från Vinnova 306 864 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga syftet är att skapa Sveriges första kliniska utbildningsboende för interprofessionellt lärande i kommunal regi för högskolestudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det kommer att uppnås genom de kommande utvecklings- och införandeprojekten som detta planeringsprojekt lagt grunden till. Planeringsprojektets mål om att skapa projektorganisation, beslutsunderlag och projektplan för utvecklingsprojekt har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Planeringsprojektet har givit resultat genom att förutsättningarna för att gå vidare med ett utvecklingsprojekt och senare införandeprojekt har skapats. Genom att det finns en etablerad projektgrupp, en projektplan och ett inriktningsbeslut om var ett pilotprojekt kan genomföras, kommer vi att efter genomförda utvecklings- och införandeprojekt kunna nå den förväntande effekten; höjd kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen och bättre utbildade medarbetare med högre kvalitet på vård och omsorg.

Upplägg och genomförande

Inför framtagandet av projektorganisationen har diskussioner runt tänkbara deltagare förts med de aktörer som berörs av det kliniska utbildningsboendet. Styrgruppens medlemmar har förankrat projektet bland sina intressenter och deltagit i beslut om att gå vidare med projektet. Referensgruppen har gett sina synpunkter utifrån sina professioner och deras kunskaper har tagits i beaktning under projektets gång. Arbetsgruppen har tillsammans med projektledaren arbetat fram risk-och konsekvensanalys samt behovsanalys utifrån deltagarnas professioner och intresseområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-03043

Statistik för sidan