Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk

Diarienummer
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

1. Skapa kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk. Möjligheterna till etablering av en större växthusodling i Bjuv har undersökts och har stärks markant under projektet. Finansiering, tekniska lösningar och avtal mellan relevanta parts har kommit en bra bit på vägen. 2. Utveckla nya former för rationell och hållbar matproduktion som får nationell och internationell spridning Genom användning av restprodukter blir livsmedelsproduktionen mer konkurrenskraftig och får en tydlig hållbarhetsprofil. Varumärket Sverige är starkt inom livsmedel.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Klarlägga investerings-, produkt- och produktionskostnader för fisk- och växthusodling Kalkyler finns framtagna och presenterade för tilltänkta finansiärer. Beräknade produktkostnader bekräftar att verksamheten blir konkurrenskraftig 2. Definiera tidplan och organisation för steg 2 Det är möjligt att ha byggstart av anläggningarna under 2016, men beror på finansiering och detaljplansändring. 3. Fastställa tekniska lösningar Beroende på produkt så finns lösningar framtagna 4. Ta fram avtalsförslag för samtliga parter som ska medverka i steg 2 Under framtagning

Upplägg och genomförande

Under initieringsprojektet har arbetet drivits inom 3 olika delprojekt 1)Växthusodling 2)Fiskodling 3)Spillvärmelösning Koordineringen mellan delprojekten har hanterats genom 5st genomsamma möten som koordinerats av Findus. Parallellt med detta har projektet haft möten med med finansiärer, myndigheter, kunder och potentiella teknikleverantörer. Projektet har bl a genomfört en s k ´Pitch and Match´ tillsammans med Sustainable Business Hub där leverantör till växthusetableringen fick möjlighet att presentera lösningar till ett antal uppställa utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04284

Statistik för sidan