Korttidsefekter av skogsgödsling på biodiversitet: en ekosystem analys

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2015
Status Avslutat