Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering

Diarienummer 2018-00490
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom svensk stålindustri, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier. Projektets mål var att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om digitalisering i stålindustrin samt att utveckla och implementera en spridningsmetod för att kontextualisera denna kunskap. Syfte och mål har uppnåtts i workshops med två företag samt en branschorganisation. Projektet har dokumenterats med en kortfilm.

Resultat och förväntade effekter

Vi arbetade i workshops tillsammans med ledningsgrupper på företagen och utifrån citat från tidigare forskningsresultat vaskades fyra teman fram, som upplevdes som utmaningar i företagens digitaliseringsprocesser. Dessa var organisering och ledarskap, kommunikation, kompetensförsörjning och mångfald. I den sista workshopen som hölls på Jernkontoret bekräftades temana som relevanta och intressanta även av representanter för andra företag. En kortfilm spelades in inom projektets ram där dessa teman samt metoden att använda citat i workshops lyfts fram.

Upplägg och genomförande

Totalt fem workshops genomfördes, två på respektive deltagande företag. De två första planerades utifrån den kunskap vi fått från ett tidigare forskningsprojekt, citat användes från den tidigare studien. Genom att diskutera citatens betydelse bekräftades de deltagandes kunskaper och nya insikter tillkom. Den tredje och fjärde workshopen planerades efter önskemål från respektive ledningsgrupp samt vår analys av innehållet i diskussionerna. I den femte och sista workshopen spreds kunskaperna från det tidigare projektet samt Kompetens 4.0 i en större kontext på Jernkontoret.

Externa länkar

Filmen är ett sätt att dokumentera och sprida de kunskaper som Kompetens 4.0 har genererat. Projektinformation på Mälardalens högskolas webb.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.