Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering

Diarienummer 2018-00490
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom produktion inom svensk industri, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier. Mer specifikt syftar projektet till att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om dessa frågor; och att utveckla samt implementera en spridningsmetod för att kontextualisera denna kunskap så att den kan tillämpas på ett meningsfullt sätt i organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Genom nyttiggörande av den erhållna kunskapen från det digitaliseringsprojekt (DAO) som utfördes 2017, och de aktiviteter som kommer att genomföras i detta projekt, är det förväntade resultatet av Kompetens 4.0 i förlängningen att ökad digitalisering inom industrin underlättas och möjliggörs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två faser. I den första utförs två workshops på vart och ett av de samarbetsföretag som valts ut. Här kommer företagens ledning att delta. I den andra fasen organiseras en workshop i samarbete med Jernkontoret, där bl. a viktiga aktörer från Metalliska material kommer att vara med. Processen som används är deltagarbaserad och tar sin inspiration i metodiken med forskningscirklar kombinerad med designmetodik som innebär att man även använder artefakter. Realiserandet av en film och en portal med presentation av kunskap och metod är också en del av aktiviteterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.