Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 899 120 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom svensk stålindustri, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier. Projektets mål var att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om digitalisering i stålindustrin samt att utveckla och implementera en spridningsmetod för att kontextualisera denna kunskap. Syfte och mål har uppnåtts i workshops med två företag samt en branschorganisation. Projektet har dokumenterats med en kortfilm.

Resultat och förväntade effekter

Vi arbetade i workshops tillsammans med ledningsgrupper på företagen och utifrån citat från tidigare forskningsresultat vaskades fyra teman fram, som upplevdes som utmaningar i företagens digitaliseringsprocesser. Dessa var organisering och ledarskap, kommunikation, kompetensförsörjning och mångfald. I den sista workshopen som hölls på Jernkontoret bekräftades temana som relevanta och intressanta även av representanter för andra företag. En kortfilm spelades in inom projektets ram där dessa teman samt metoden att använda citat i workshops lyfts fram.

Upplägg och genomförande

Totalt fem workshops genomfördes, två på respektive deltagande företag. De två första planerades utifrån den kunskap vi fått från ett tidigare forskningsprojekt, citat användes från den tidigare studien. Genom att diskutera citatens betydelse bekräftades de deltagandes kunskaper och nya insikter tillkom. Den tredje och fjärde workshopen planerades efter önskemål från respektive ledningsgrupp samt vår analys av innehållet i diskussionerna. I den femte och sista workshopen spreds kunskaperna från det tidigare projektet samt Kompetens 4.0 i en större kontext på Jernkontoret.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00490

Statistik för sidan