Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollektivtrafik i starka korridorer buss, spår eller parallell trafikering?

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med det här projektet är att analysera för- och nackdelar samt att försöka hitta optimala lösningar genom att kombinera spårtrafiken med (delvis) parallell busstrafik. Man kan också vända på förhållandet: att se om spårtrafik går att införa billigare om man kan köra kompletterande busstrafik i vissa relationer och vid vissa tider. Frågeställningen blir då att identifiera under vilka förutsättningar man kan förbättra standarden eller effektivisera kollektivtrafiken genom parallell trafikering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att visa under vilka förhållanden buss-, spår- respektive parallell trafik är billigast företagsekonomiskt. Samhällsekonomisk lönsamhet kommer också att beräknas. Häri ingår resenärernas resstandard i de olika alternativen. Effekter för resenärerna måste även beskrivas kvalitativt. Troligen är det en god idé att köra buss delvis parallellt med tåg för vissa arbetsresor.

Upplägg och genomförande

Planeringsverktyg som kan användas för anlayser är VIPS och/eller VISUM, men många beräkningar och analyser kan göras ´manuellt´. Exempel på fall att analysera: - SL direktbusstrafik parallell med spårtrafik - Malmö - Lund (171, 191) paralllell med Pågatåg - Södra Bohusbanan och parallell busstrafik - Falun - Borlänge Projektet kommer att ordna seminarier och (minst) en workshop kring befintlig kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01396

Statistik för sidan