Kartläggning av städernas IoT-plattformar

Diarienummer 2017-05173
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Detta projekt ska kartlägga hur de olika hubbarna inom SIP IoT Sverige främst tekniskt men även organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Inom kartläggningen kommer vi att fokusera på de konkreta IoT-projekt som bedrivas inom ramen för hubbarna, men vi kommer även att inkludera andra typer av data som t ex öppna data. Alla fyra hubbar inom IoT Sverige (Lund/Malmö, Göteborg, Umeå och Skellefteå) kommer att delta i kartläggningen. Vi kommer dessutom att till viss grad kartlägga hur ett antal övriga kommuner arbetar med IoT-plattformar.

Förväntade effekter och resultat

Inom projektet hoppas vi att kunna åstadkomma en nationell samsyn runt IoT-plattformar i städerna vilket inkluderar att bli eniga en referensarkitektur samt identifiera på vilka ställen i denna det behövs standardiserade gränssnitt. Projektets målbild är att det ska vara möjligt att enkelt kunna ta en tjänst som är utvecklad på en plattform i en stad och flytta den till en annan stad som använder en annan plattform. Detta möjliggör och accelererar datadriven innovation inte bara inom och mellan förvaltningar men även mellan städer till nytta för städer, invånare och industri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genomföra en nulägesanalys runt dels teknik & plattformar och även behov, drivkrafter & hinder runt städernas arbete med dataplattformar. Detta görs för varje stad individuellt och det kompletteras med gemensamma workshops. Det kommer dessutom att göras omvärldsanalyser: nationellt som inkluderar besläktade initiativ samt internationellt runt standardisering och hur andra (primärt) europeiska städer gör. Kunskapsspridning och synliggörande är en viktig del av projektet, inkl förankring hos relevanta nationella aktörer. Ett nationellt forum ska initieras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.