Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITS åtgärder i fordon och infrastruktur som en lösning för minskade viltolyckor

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet har varit identifiera ITS som kan bidra till att undvika eller mildra effekten av en viltolycka på den delen av vägnätet där det inte är motiverat att vidta fysiska åtgärder. Målet har varit att identifiera områden som kräver fortsatt forskning för att säkerställa korrekta och välmotiverade ITS åtgärder i infrastruktur och fordon för olika delar av vägnätet, samt för att säkerställa hög efterlevnad av systemen, så att en mätbar reduktion av antalet viltolyckor är möjlig.

Resultat och förväntade effekter

Fem områden har identifierats som viktiga för fortsatt forskning: (1) Förbättrad detektering av vilt genom utnyttjande av nya och tillgängliga datakällor, (2) Utvärdering av effektiviteten av ITS från data och kunskap, (3) Prediktering av risk för olycka för riktade ITS åtgärder, (4) Studier om användarbeteende av ITS för att minska viltolyckor och (5) Utveckling och utvärdering av system som reducerar påverkan av inträffade viltolyckor. Genom forskning och samverkan mellan aktörer inom ovan områden kan vi bidra med kunskap som möjliggör minskat antal viltolyckor på våra vägar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom en litteraturstudie för att få en bild av nuläget av ITS åtgärder som syftar till att minska antalet viltolyckor. Därefter har en-till-en dialoger gjorts med aktörer inom områdena viltolyckor, fordon, väg och vilt för att få en bild av vad som är viktigt att ta i beaktande när man designar ITS, och för att få en bild av nuvarande status och framtida forskningsbehov av ITS med målet att minska antalet viltolyckor. Dessutom har projektet medfört en möjlighet att identifiera aktörer som bidrar till att minskat antalet viltolyckor, men utifrån olika perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 december 2023

Diarienummer 2023-00119

Statistik för sidan