Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Strategi BM Svets

Diarienummer
Koordinator BM Svets AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Då vi nyligen kommit i kontakt med frågeställningar som rör IP behöver vi ett strukturerat sätt att arbeta efter för att kunna fatta beslut i dessa situationer. Tanken var att detta arbete skulle resultera i ett ramverk som vi kunde inkludera i vår kvalitetsmanual. Syftet har blivit väl uppfyllt och vi har fått fram flera punkter att implementera på olika nivåer i organisationen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en bra genomlysning av både dagens situation, ur säkerhetssynpunkt och med tanke på den dagliga verksamheten, och tänkbara scenarion för framtiden. De frågeställningar som inte kan besvaras idag har formulerats som strategiska ställningstaganden som behöver utvärderas löpande med tanke på de förändringar som sker inom organisationen och i omvärlden.

Upplägg och genomförande

Vi hade formulerat upplägget som tre punkter där de två första ingick i omfattningen för detta arbete och den tredje kommer pågå kontinuerligt i verksamheten. Vi har haft kontinuerlig kontakt med vår samarbetspartner för att se till att det är riktiga uppgifter som ligger till grund för deras analys vilket har lett till ett bra resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04756

Statistik för sidan