IntegrIT ett innovativt verktyg för klinisk forskning och kunskapsbaserad vård

Diarienummer 2014-00736
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för allergiforskning
Bidrag från Vinnova 8 884 339 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2014

Syfte och mål

Syftet är att utveckla nya tjänster som stöder både forskare, vårdenheter och studiedeltagare i forskningsprocessen. Målet är att IntegrITs innovativa e-lösningar ska effektivisera den kliniska forskningsprocessen och därmed generera fler kliniska studier som ger nya behandlingsmöjligheter och ökad samhällsnytta. Måluppfyllelsen har varit god med konkreta innovativa e-tjänster som testats med gott resultat och utvärderingar visar på nytta och stöd i kritiska moment i den kliniska forskningsprocessen. IntegrIT har goda förutsättningar för nationell implementering.

Resultat och förväntade effekter

I nära samverkan med framtida kunder och användare inom industri, vård, patienter och akademi har innovativa verktyg och e-tjänster utvecklats, testats och utvärderats med gott resultat för att effektivisera den kliniska forskningsprocessen. Dessa studietjänster för Forskare, Invånare och Vårdgivare, innehåller nya lösningar för rekrytering av patienter, datainsamling och logistikstöd. IntegrIT är först med en helhetslösning som möjliggör både patienters och vårdens engagemang och medverkan i forskning, och främjar på så sätt evidens- och värdebaserad vård.

Upplägg och genomförande

Framtagna verktyg baseras på gedigen användarcentrerad utvecklingsprocess (ISO 9241-210) och kravställan. Workshops, djupintervjuer och prototyptester har belyst forskares, vårdens och patienters behov. En iterativ utvecklingsprocess baserad på dessa användarbehov har resulterat i prioritering av funktioner och första versioner av e-tjänster som testats av framtida användare. Arbete har gjorts inom juridik och regelverk för att säkra att e-tjänsterna uppfyller tillämpliga lagar. Fortsatt arbete behövs inom tillgängliggörande av patientdata för forskningsändamål.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.