Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad konsekvensanalys för evenemang med trafikpåverkan

Diarienummer
Koordinator MINDCONNECT AB
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Årligen sker det stora trafikpåverkande händelser i urbana områden runt om i Europa. Huvuddelenav dessa händelser är planerade i förväg och har en stor inverkan på invånares rörlighet genom problem med kollektivtrafik och försämrad trafikbild, med ineffektiva trafiksystem som konsekvens. Förstudien har som mål att undersöka effektiviseringspotentialen av ett övergripande system som adresserar ovan problembeskrivning och bjuda intill deltagande för bredare kunskapsuppbyggnad som är relevant för flera branscher såväl som för industri, universitet och högskolor.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien ämnar identifiera en bredd av aktörer som kan bidra till, samarbeta och nyttja ett övergripande system där information utbyts på ett standardiserat sätt kring planerandet, genomförandet och uppföljningen av trafikomläggningar i urban miljö. Förstudien resultat skall utgöra underlag inför en kommande ansökan om utvecklings- och demonstrationsprojekt inom ramen för SoSSUM.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat att genomföras i fyra delar. 1) Behovsanalys genom intervjuer med identifierade intressenter 2) Framtagande av prototyp baserat på intervjumaterial 3) Verifiering av tillvägagångssätt baserat på ny intervjurunda efter demonstrerad prototyp 4) Sammanställning av slutrapport och delrapporter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-02720

Statistik för sidan