Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Teknisk geologi
Bidrag från Vinnova 898 304 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftar till att effektivisera förundersökning för bergtunnlar under vattenpassager med hjälp av kombinerad elektrisk resistivitetstomografi (ERT) och refraktionsseismisk tomografi (SRT). Metoderna kompletterar varandra och bidrar till säkrare ingenjörsgeologiska prognoser, vilket minskar risken för stora förseningar och kostnadsökningar i undermarksbyggande. Med optisk fiber som seismisk sensor erhålls en helt ny teknisk lösning som tillåter mycket större flexibilitet och effektivitet i fält, och därmed en betydligt ökad tillgänglighet för metoden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är en förstudie för att utvärdera om seismisk mätning med optisk fiber kan ge tillräckligt bra signalkvalitet i denna tillämpning. En viktig fråga som detta projekt förväntas besvara är om det är mättekniskt möjligt att utföra refraktionsseismik med hjälp av optisk fiber som ligger löst på sjöbotten. Om de seismiska mätningarna kan utföras med optisk fiber som sensorkabel kan denna integreras i en elektrodkabel för ERT och därigenom kan kombinerad mätning utföras effektivare.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg utförs tester med samtidig mätning med optisk fiber och traditionella seismiska sensorer (geofoner och hydrofoner) i laboratorium. Därefter görs jämförande mätning med ERT och SRT med optisk fiber och hydrofoner i fältskala med syfte att täcka in olika tänkbara mätsituationer som kan påverka datakvaliteten. Data som samlas in analyseras och utvärderas för respektive mätmetod för att därefter jämföras med avseende på upplösning och signal-brusförhållande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.