Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Diarienummer 2018-00643
Koordinator Lunds universitet - Teknisk geologi
Bidrag från Vinnova 898 304 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur