Innovative DTH drill monitoring a pre study

Diarienummer 2017-05453
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen med MWD-teknik för pneumatisk Down-The-Hole (DTH) borrning som är vanligt förekommande i många dagbrott. De specifika målen är att utvärdera potentialen för avgränsning av malm- och malmkvalitet, potentialen för att bestämma variationen i bergkvalitet och att utvärdera hur MWD-tekniken kan ge relevant information om bergmassans sprängningsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall undersöka korrelationen mellan MWD responsen och olika malmkvalitéer för att fastställa om malmavgränsningarna kan förbättras och om olika kvalitetsskillnader kan särskiljas. Vidare skall projektet utvärdera om MWD teknik kan användas för att kartlägga sprickzoner som påverkar stabiliteten. Slutligen skall utvärderas hur MWD teknik kan användas vid laddningsplanering för att ge bättre fragmentering och bättre operationseffektivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i 6 arbetspaket som innehåller: 1-projektinitiering. 2-MWD datainsamling. 3-Korrelationsanalys mellan MWD och malmkvalitet, bergkvalitet och sprängningsresultat. 4-verifiering, validering och ekonomisk analys. 5-fullskaligt projektförslag 6-projekt samordning. Projektet kommer att genomföras med hjälp av fältarbete i nära samarbete med industripartnerna samt en detaljerad analys av insamlade data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.