Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative DTH drill monitoring a pre study

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera MWD teknik för nedåtriktad borrning med pneumatisk sänkhammarborrning (DTH). De specifika målen med projektet är att undersöka möjligheterna att med MWD teknik kunna kartlägga sprickor och sprickzoner, försöka uppskatta malmkvalitet och malmavgränsningar samt att undersöka möjligheterna att förbättra sprängningen. Resultaten från projektet har visat att tekniken har god potential att noggrant karakterisera egenskaperna hos den penetrerade rockmassan.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar god korrelation mellan MWD-data och sprickor och sprickzoner. Med denna information är det möjligt att mer optimalt kunna styra skjutriktningar. Vidare kan kvaliteten på slutlig vägg fastställas vilket är avgörande för stabilitet och säkerhet. För produktions planering kan MWD ge detaljerad kunskap om malmegenskaper och gränserna mellan olika malmkvaliteter, vilket både skulle kunna minska kostnaden och förbättra kunskapen om malmgeometrin.

Upplägg och genomförande

MWD data från 34 salvor, 17 gråbergssalvor, 15 malmsalvor och 2 linjer med tät borrning för slutlig vägg, har analyserats. För att lokalisera sprickor på salvgavlar har Terrestrial Digital Photogrammetry använts. För att fastställa korrelationen mellan MWD data och malm typ har ”supervised feature selection” används, baserat på “Hilbert-Schmidt dependence criterion”. För att utvärdera hur MWD skulle kunna användas för sprängplanering har diskussioner initierats med Maptek och Austin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05453

Statistik för sidan