Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Mineral och metallurgi
Bidrag från Vinnova 4 351 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM

Syfte och mål

Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetall smältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta fram fördjupad och grundläggande förståelse för slaggegenskaper både i smältprocessen och i efterföljande avsvalning samt framförallt förståelse för lakningsmekanismer, hur dessa påverkas av slaggens egenskaper och hur det påverkar omgivande miljö i dess användning som produkt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till 1/ny grundläggande kunskap om slaggens egenskaper i smältprocesser och hur förändringar i slaggens sammansättning påverkar dess kemiska, fysikaliska och miljömässiga egenskaper, 2/ förståelse för vilka parametrar som styr lakning av metaller från slaggen efter avsvalning och då den utsätts för åldring. Genom ny kunskap och utveckling av mätmetoder förväntas kvaliteten på slaggprodukter kunna säkerställas i befintliga och nya applikationer, vilket leder till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att baseras på experimentellt arbete i labskala, karaktärisering av material och teoretiska studier med hjälp av termodynamiska modelleringsverktyg. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med industri och innefatta försök i drift och/eller pilotskala. En projektgrupp med deltagare från industriparter kommer att bildas och regelbundna möten säkerställer samordning av arbetet. Seminarier kommer att anordnas inom projektet. En ny doktorand kommer att rekryteras som tillsammans med seniora forskare kommer att genomföra forskningsstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.