Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Mineral och metallurgi
Bidrag från Vinnova 4 288 852 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Projektet syftade till att säkerställa kvaliteten på produkter baserade på järnsilikatslagg genom fördjupad kunskap om processparametrar som påverkar slaggens miljömässiga och tekniska egenskaper, samt möjliga nya användningsområden. Resultat från labb- och driftsförsök visar på möjliga nya applikationer genom modifiering av slaggens sammansättning. Fördjupad förståelse för vilka faser och förhållanden som bidrar till utlakning av metaller bidrar till att kvalitetssäkra produkter baserade på slagg tillsammans med den anlagda testbädden för långtidsstudier.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från försök i labbskala visar att hydrauliska egenskaper kan uppnås genom modifiering av slaggens sammansättning, vilket öppnar upp för nya användningsområden. Omfattande karaktäriseringsstudier har medfört ny kunskap om olika slaggkomponenters bidrag till lakning under olika förhållanden. Dessa studier i kombination av mätdata från anlagd testbädd kommer att bidra till kvalitetssäkring av produkter baserade på slagg. Resultaten bidrar till att säkerställa användning av slagg som produkt vilket medför ett resurseffektivt användande av råmaterial.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i nära samarbete mellan de deltagande aktörerna. Grundläggande studier har genomförts som ett doktorandarbete där en licentiatavhandling kommer att presenteras baserat på arbetet. Planering, genomförande och utvärdering av driftsförsöken har gjorts i samarbete mellan de olika parterna, där försök i labbskala och teoretiska beräkningar har genomförts som förstudie. Samarbetet kommer att fortsätta efter avslutat projekt bland annat för uppföljning av resultat från den anlagda testbädden och teknik för on-line mätning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02616

Statistik för sidan