Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Diarienummer 2017-05449
Koordinator Swerim AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM fall 2017

Syfte och mål

I Innobind har ökad kunskap nåtts kring agglomerering och återcirkulering av restprodukter med alternativa bindemedel och via olika agglomeriringsmetoder. Delvis ersättring av cementkunde ske med bibehållen kallhållfasthet och förbättrade reduktionsgunskaper. Uppnadd kunskap kan appliceras vid olika typer av metallurgisk industri och då bidra till ökad återvinning.

Resultat och förväntade effekter

Briketter med sänkt cementmängd och 2% bitumen uppvisade tillräcklig hållfasthet och goda reduktionsegenskaper. Briketterna har potential att årligen ersätta 15000-45000 ton koks och minska CO2 utsläppen med 4500-19500 ton från Svenska masugnar. Glödskalsbriketter med 2% Natriumsilikat och 10% kalk eller kalkblandning med 0.5% kalciumstearat som bindemedel uppnådde önskad kvalité för LD konverten. Ersättning av 5% av bränd kalk med kalkbriketter och 1,5% av kylskrotet med glödskalsbriketter ger årlig återcirkuleringen av kalk och glödskal på 10000 ton respektive 8000 ton.

Upplägg och genomförande

Restprodukter från stålverket och alternativa bindemedel valdesat ut för att tillgodose metallurgiska krav för användning i masugn och LD-konverter. Bland undersökta bindemedel visade bitumen tillfredställande resultat för användning i masugnsbriketter, detta då 2% cement ersattes. Ca-stearat och natriumsilikat visade bra mekaniska egenskaper för briketter med restkalk respektive glödskal. Pilot- och fullskaleförsök är att rekommendera för att undersöka användandet av de utvecklade briketterna med avseende på återcirkuleringsgrad och processtabilitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.