Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ grön kemikalieproduktion i stålindustrin - INGEMAR

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet har varit att undersöka möjligheterna att stärka stålindustrins konkurrenskraft genom innovativ och hållbar samproduktion av stål, gröna kemikalier och högkvalitativa syntetiska fordonsbränslen. Specifika mål har varit att: - skapa en intressentgrupp för projektutveckling och investeringar i bioenergikombinat vid stålverk - definiera ekonomiska ramvillkor och identifiera tekniska och legala marknadshinder för konkurrenskraftig produktion av gröna kemikalier och syntetiska drivmedel i stålverksmiljö

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett antal relevanta företag och industrier kontaktats angående deras eventuella intresse att ingå i ett utökat projektkonsortium för att etablera produktion av gröna kemikalier och syntetiska drivmedel i stålverksmiljö. Projektet har diskuterats med aktörer i hela värdekedjan, från råvaruleverantörer till potentiella användare av slutprodukt. De flesta av företagen har indikerat ett intresse att delta i en eventuell fortsättning av projektet. Teknoekonomiska hinder diskuteras i Bilaga 1.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bestått i interna arbetsmöten för att planera kontakter med företag samt analyser av potentiella hinder för etableringen. Diskussion med företag har skett via fysiska möten, telefonmöten och möten vid konferenser etc. Avsikten med mötena var att försöka identifiera synergier med deras nuvarande verksamhet och därmed skapa ett intresse av att delta och eventuellt finansiera nästa projektfas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00725

Statistik för sidan