Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ Agile Construction for globally improved sustainability (ACon 4.0)

Diarienummer
Koordinator Cementa AB
Bidrag från Vinnova 8 003 508 kronor
Projektets löptid december 2019 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektets mål har varit att testa, utveckla och validera agil produktionsautomatiserings möjlighet till kommersiell uppskalning inom svensk och global byggsektorn. Projektet har samverkat i kompetensallianser, introducerat robotautomation på arbetsplats, förberett för introduktion av robotautomatiserade byggsystem på arbetsplats, samt förberett för bygganpassade robotsystem för prefabricering och arbetsplats. Projektet har tagit fram nya tekniska lösningar, nya metoder och arbetssätt, samt nya sätt att samverka på och är samlat i det projektet kallar ACon-metoden

Resultat och förväntade effekter

Lyckade introduktioner har potential att förbättra arbetsmiljön genom att minska eller ta bort arbetsmoment som är olycksdrabbade eller ergonomiskt belastande. Detta leder till ökad jämställdhet då behovet av tunga arbetsmoment ersätts med andra mer kvalificerade uppgifter. Robotens rörelser registreras och dokumenteras kontinuerligt. Detta ökar kvaliteten i planering och utförande då information om arbeten kontinuerligt är uppdaterad och dokumenterad i en helt digital process. Produktiviteten ökar genom en digitaliserad och robotiserad process.

Upplägg och genomförande

I projektet har lösningar för robotiserat byggande inom gestaltning, projektering, affärsmodell, teknik, och genomförande utarbetats och testats. Lösningarna är samlade i ACon-modellen, som är projektets ansats för helhetssyn på införande av robotiserat byggande för byggd miljö. Modellens fem delar består av - Informationsstruktur, Byggsystem, Digital Design, Robotik och Byggnation. Tillsammans möjliggör delarna grund både för en disruptiv affärsmodell för småhus tillsammans med AChoice och i en traditionell affärsmodell tillsammans med Fojab och Peab.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2022

Diarienummer 2019-04750

Statistik för sidan