Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementera ett livscykelperspektiv för bergmaterialproduktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att ta fram ett branschgemensamt on-line-verktyg för att beräkna miljöpåverkan av bergmaterialproduktion. Verktyget skall bl.a. användas vid upphandlingar, utvärdering och för att faktiskt minska miljöpåverkan i verkliga produktionsprocesser. Effekten skall bli att den verkliga miljöpåverkan blir synlig för alla och därmed kan minskas på ett effektivt sätt. De uppfyllda målen med detta initieringsprojekt har varit att ta fram övergripande användarkrav, systemarkitektur, EPD-krav och en avtalsskiss för att förbereda oss på att arbeta i ett samverkansprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är att vi nu har en konstellation som vill göra ett samverkansprojekt tillsammans. Ett avtalsförslag finns. De övergripande användarfallen från olika användares perspektiv är framtagna. Systemarkitekturen finns på en övergripande nivå. Förutsättningarna för att kunna få fram data till en EPD finns. Återvunnet material måste kunna tas med i framtiden. De långsiktiga förväntade effekterna är oförändrat att verktyget kan minska miljöbelastningen från bergmaterialproduktion genom att leverera information om hur det går och samtidigt göra prognoser.

Upplägg och genomförande

Arbetet delades in i tre arbetspaket. Ett som arbetade med konstellationen, ett med EPD-kraven och ett med användarfallen och systemarkitekturen. Två workshops med alla parter har hållits och vidare har intervjuer med en referensgrupp med beställare genomförts. Sveriges representant i den europeiska branschorganisationen ingick i projektet vilket var en stor fördel för att få del av arbete som pågår där. Uppdelningen och arbete har fungerat väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00357

Statistik för sidan