Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IKT för snabba beslut om farliga ämnen

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - CBRN skydd och säkerhet
Bidrag från Vinnova 1 268 528 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ska leverera en handhållen enhet med vars hjälp även icke-kvalificerad personal snabbt och enkelt kan fatta rätt beslut när de ställs inför okända och potentiellt farliga ämnen. För klassificering, eller alternativt identifiering, av okända ämnen kommer algoritmer för matchning mot databibliotek implementeras i mjukvaran. Vid realistiska tester (pulver, vätska) kommer instrumentet att särskilja mellan farligt och ofarligt. Instrumentet ska vara unikt med avseende på sensormodul såväl som algoritmutformning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom det här projektet kommer kunskaper om miniatyrisering och lågupplöst Ramanspektroskopi att byggas upp, vilket är viktigt om tekniken ska få den spridning som många förutser (annars är den för dyr). FOIs avsikt är också att använda denna kompetensplattform som ett marknadsföringsverktyg för att attrahera fler projekt. Serstech AB kommer att ansvara för kommersialisering av produkten och tillhörande IPR. Deltagande myndigheter kommer också att kunna nyttiggöra sig arbetet under projektets gång, t. ex. genom workshops där kunskapsutbyte sker mellan olika myndigheter, industri och FOI.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett integrerat projektteam med ledning av FOI CBRN skydd & säkerhet, som med stark koppling till Serstech AB genomför projektet. Till projektet knyts såväl interna FOIresurser som slutanvändare från utvalda myndigheter. Förhandsintresse har redan inhämtats med positivt resultat. Med tanke på de ekonomiska ramarna för projektet är strategin att utnyttja samverkan med andra projekt och finansiärer för att på kortast möjliga tid få ut en produkt på marknaden och allt eftersom kunna förfina denna. Detta projekt har redan synergier med andra satsningar (t.ex. FMV), samt har ägarkapital investerats industriellt (=Serstech). Regelbundna möten var 4e-6e månad behövs för koordinering, fördjupade personliga kontakter och för att kunna se och utnyttja andra aktörers labb.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00668

Statistik för sidan