IDS2020

Diarienummer 2014-01703
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Projektet IDS2020 har haft som mål att skapa en påverkansplattform med syfte att öka Sveriges nytta av Horizon 2020 inom det informationsdrivna samhället, the Information Driven Society. I detta sammanhang omfattar det teknikområdet Big Data och Data Analys. Även AI räknas till detta område.

Resultat och förväntade effekter

Under perioden som påverkansplattformen varit aktiv har svenskt deltagande ökat med 138% i antal deltagare och de pengar som kommit Sverige tillgodo ökat med 90%. Statistik publicerad av Vinnovas i skrifterna "Årsbok: Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation". Siffrorna gäller området IKT. Svenskt deltagande (Antal) Budget (M€) 2015 106 52,6 2016 178 74,5 2017 252 100,0 Andra utfall är Medverkan i Big Data Value Association Medverkan i nätverket Centers of Excellence Big Data Skapandet ”Digital Sweden” Sverige med i ”Next Generation Internet” NGI

Upplägg och genomförande

Projektet har kartlagt det eko-system som finns för att uppnå målen. För att säkerställa relevants har information inhämtats genom kontakt med Teknikföretagen, utbyte med de andra påverkansplattformarna och behovsägare. Projektet har metodiskt kartlagt de olika aktörerna som på olika sätt påverkar H2020 programmet inom Big Data och Data Analys. Därefter har etablerats kontakt och samarbete med de viktigaste grupperingarna. Denna information har sedan disseminerats till övriga svenska intressenter genom olika kommunikationskanaler.

Externa länkar

Digital Sweden är resultatet av satsningen på påverkansplattformar- en ny organisation samlar ICT påverkan framåt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.