Idésluss Helsingborg - en del av Helsingborg CurioCity

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Stadsledningsförvaltningen - Helsingborgs kommun
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Genom idésluss Helsingborg vill vi flytta fram positionerna kring idé- och innovationsfrämjande arbete i riktning mot vår vision Helsingborg 2035. I arbetet satsar vi på kontinuerlig spridning av kunskap och erfarenheter till alla som vill ta del av dem. Vi vill möjliggöra att våra medarbetares, invånares och företags idéer tas om hand på ett smartare sätt med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Helsingborg är helt enkelt staden för dig som vill något.

Förväntade effekter och resultat

Förankring i organisationen för projektets frågor. En viljeinriktning för hur Helsingborgs stad ska fortsätta arbeta med idé- och innovationsfrämjande arbete i syfte att skapa värde för dem vi finns till för. En kompletterande arbetsprocess där idéer från medarbetare hanteras, presenteras och testas. Ett idéhanteringsverktyg eller annat digitalt stödjande system. En återkommande mashup (konferens) med deltagare från andra kommuner och regioner. Den ska sprida goda exempel om idé- och innovationsfrämjande arbete. Mätningar kring idé- och innovationsfrämjande arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Två idécoacher ansvarar för utvecklingen och samordningen av arbetet med idéslussen samt olika nätverk inom organisationen. Idécoacherna kommer inledningsvis att fördjupa och utveckla idéslussens koncept i samråd med en konceptgrupp och nyckelpersoner i förvaltningar och bolag. Huvudfokus är att förankra arbetet i organisationen, utveckla en arbetsprocess som stödjer idégivare att omvandla idéer till handling samt lyfta och sprida goda exempel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-03994

Statistik för sidan