Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss Helsingborg - en del av Helsingborg CurioCity

Diarienummer
Koordinator Helsingborgs stad - Stadsledningsförvaltningen - Helsingborgs kommun
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Idéslussen har ingått i en större satsning på idéutvecklings- och innovation där man hade en tydlig övergripande vision (Helsingborg 2035) och bland annat fattade beslut om en fristående innovationsenhet där Idéslussen ingick. Målsättningen har varit att agera på medarbetares idéer och därmed har projektet bidragit till den fortsatta viljeinriktningen för staden. Att projektet ligger till grund för Hbg Works gör att syftet att flytta fram positionerna kring det idé- och innovationsfrämjande arbetet får anses väl uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets utfall är ett stort antal inlämnade idéer, många har lett till tester och prototyper och i vissa fall går det att skönja innovationer i verksamheterna. Projektets utfall har bidragit till en organisation som är mer förändringsberedd och som inser behovet av innovation. Fler tjänstedesigners är anställda i förvaltningarna och gränsöverskridande samarbeten har åstadkommits med parter både internt och externt. En väg in för idéer från medarbetare har etablerats via Hbg Works. Projektet har fungerat som inspiration för andra och effekten är en starkare idékultur.

Upplägg och genomförande

Framgångsfaktorer för Idéslussprojektet har tex varit: * En visionsdriven organisation där det på bred front arbetats med tillitsbaserad styrning, adressera felrädsla och utveckla öppet mm. * En organisatorisk hemvist som möjliggjort samverkan med fler verksamheter som också arbetat med idéutveckling och innovation. * Få effektmål i kombination med en öppen attityd till kollegors idéer. * En arbetsprocess som varit i utveckling och präglats av att testa och lära.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2020

Diarienummer 2016-03994

Statistik för sidan