Idésluss för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator Piteå kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 3 573 324 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Idésluss för hållbar utveckling ska utveckla en innovativ kultur och struktur som omfattar politiker, medarbetare, chefer och på sikt invånare. Syftet är att utveckla en innovationsstruktur som tar tillvara och stödjer en tillåtande kultur och struktur för nytänkande. Innovationsprocesserna ska integreras i kommunernas kvalitetsarbete och bidra till att kunna utveckla verksamheterna genom ny teknik, digitalisering och nya arbetssätt utifrån invånarnas behov.

Förväntade effekter och resultat

Idéslussen ska stödja innovation som innehåller processerna generera, selektera, implementera samt fånga nytta. Den ska vara stöd till verksamheterna i ett strategiskt arbete med att bygga förväntan, stärka innovationsförmåga samt samordna innovationsfrämjande åtgärder. Motivation för förändring skapas underifrån -när medarbetare inspireras till nytänkande, tryck uppifrån - när ledningen ser möjlighet till effektiviseringar och tryck från sidan - när verksamheter tar del av varandras idéer.

Planerat upplägg och genomförande

En viktig del i idéslussmetodiken är användarmedverkan och användandet av agila arbetssätt understödda av prototyper som utvärderar idéer i skarpt läge. Nätverk och samarbeten med externa aktörer ska inspirera och stödja innovationsprocessen. Som stöd till innovation ska idéslussen skapa kreativa miljöer. Föra dialog med politiker i kommunerna kring mandat och roller som behövs för att möta nya krav som idégenerering ställer på ledning och styrning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04023

Statistik för sidan