Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur kan modern teknik bidra till att minska fall och fallskador och därmed mänskligt lidande och samhällskostnader?

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med MoTFall är att hitta lösningar för att minska samhällets kostnader för fallolyckor hos äldre (f n 9,5 miljarder kr/år) med hjälp av modern teknik. I Initieringsprojeket avsåg vi definiera en pilotapplikation för att ta vidare. Vi har identifierat tre intressanta spår: - Mätsystem för tidig upptäckt av ökad fallrisk och val av intervention - Stöd för egenansvar inklusive personaliserad träning - Kompentensutvecklingsverktyg för personal i vården för att ge dem ökad kunskap i att identifiera fallrisk och sätta in rätt åtgärder

Långsiktiga effekter som förväntas

Framtagna lösningar kommer att inbringa nya intäkter och affärsmöjligheter till de ingående företagen. Kunskapen som utvecklas i projektetet kommer att kunna användas även för andra diagnosområden. För att åstadkomma en förändring av antalet fallolyckor och minska samhällets kostnader behöver information spridas i samhället och till politiker. MoTFall kommer att vara en del i denna informationsspridning. Ett brett synsätt på fallproblematiken behövs. MoTFall har samlat en sådan aktörskonstellation.

Upplägg och genomförande

- Upplägget har varit att i workshopformat och i mindre möten identifiera särskilt intressanta lösningar. - En genomgång har gjorts av internationella (framför allt Europeiska) initiativ - Inledande tekniska tester har gjorts i samarbete mellan industri och klinisk verksamhet för att validera teknikens potential Vi har valt att se brett på problematiken och inkludera olika typer av aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04306

Statistik för sidan