Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hudallergi mot kemikalier i produkter - upptäcka, mäta och förebygga

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit att bilda ett starkt konsortium och utforma ett projekt med goda chanser att nå resultat i efterföljande UDI-steg, med syfte att utveckla lösningar som kan förhindra uppkomst, förebygga besvär samt minska samhällskostnaderna för kontaktallergi. Detta har skett genom workshops, diskussioner med referensgrupp, samt indelning i arbetspaket vilka var för sig arbetat med omvärldsbevakning och utarbetande av projektplan för steg 2. Arbetet har också syftat till att utvidga konsortiet och inkluderar nu en betydande del av svensk expertis inom kontaktallergi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett tvärvetenskapligt konsortium med deltagare från akademi, institut, klinik och företag har bildats, samt vidareutvecklat projektidén och ansökt till steg 2. Myndigheter, organisationer och företag utgör referensgrupp. Lösningarna har goda förutsättningar att nyttiggöras, även internationellt, då konsortiet har bred kompetens, från standardisering och regelverk via provningsverksamhet och diagnostikföretag till forskning och klinik. Projektet förväntas leda till bättre hälsa, kostnadsbesparingar för samhället samt marknadsfördelar för deltagande företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget med workshops har varit uppskattat och genererat givande diskussioner, som legat till grund för utformningen av samverkansprojektet. Konsortiets bredd har gjort att många aspekter av utmaningen kunnat belysas och inneburit goda förutsättningar för behovs- och konkurrensanalyser. Nya parter har identifierats och lett till att konsortiet utökats. Indelningen i arbetspaket var nödvändig för att effektivisera arbetet med att utarbeta en plan för projektets olika delar inför steg 2. Sammantaget har planering, ledning, samarbete och genomförande fungerat mycket väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00812

Statistik för sidan