Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Höghastighetståg mellan önskan och beslutsprincip

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt kommer det att analyseras frågor som uppstår ur den synbara konflikten mellan samhällets önskemål om höghastighetståg och de principer och metoder som används för att välja infrastrukturprojekt. Uppdrag syftar även till att förbättra prognosmodellerna för höghastighetståg och göra nya, mer omfattande samhällsekonomiska beräkningar. Utvärderingarna kommer även att göras för ett klimatscenario med höga bensinpriser och flygkostnader, och en värdering av förbättrad kapacitet på befintliga banor samt arbetsmarknadseffekter tack var förbättrad tillgänglighet.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Sammanställning görs av de brister som framkommit under den hittillsvarande användningen vid analyser av höghastighetståg. - Ett utvecklingsarbete av modellerna kommer att genomförs i syfta att åtgärda de för en höghastighetstågsanalys mest väsentliga bristerna. - Analysera höghastighetstågens lönsamhet i ett klimatscenario med ökade bensinskatter, flygkostnader mm. - Analysera modellernas robusthet med avseende på exempelvis kalkylperiod (man kan anta att en så strukturerande investering som höghastighetståg har längre funktionell livslängd än vanliga järnvägsinvesteringar). - Uppföljning av internationella erfarenheter.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som tre delprojekt: - Delprojekt 1: Fungerar de verktyg som används för att prognostisera resandeutveckling också för höghastighetståg? - Delprojekt 2: Har rätt förutsättningar antagits för de prognoser av höghastighetståg som gjorts? Hur stora är nyttorna som inte fångas i kalkylen? - Delprojekt 3: Hur bör principen om att välja åtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet hanteras i samband med mycket storskaliga projekt som tros få ovanligt långsiktig och omfattande samhällspåverkan? Finns det andra principer som kan/bör komplettera den?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03208

Statistik för sidan